O podjetju

Podjetje Hidrolab je bilo ustanovljeno leta 2007 kot Hidrolab – Matej Uršič s.p. leta 2009 se je podjetje prestrukturiralo v Hidrolab d.o.o. Naše temeljno poslanstvo je zagotavljati strokovne inženirske storitve projektiranja, inženiringa in svetovanja na področju komunalnega in vodnega gospodarstva, oplemenitene z večletnimi izkušnjami in nenehnim izpopolnjevanjem znanja. Z vrhunskim znanjem povezujemo tehnične, pravne in ekonomske vidike kompleksnega področja gospodarjenja s komunalno infrastrukturo in vodami.

Specializirani smo za modeliranjem odtoka voda iz povodij (hidrologija) ter hidravliko toka s prosto gladino in pod tlakom. S tako širokim naborom obvladujemo celoten proces priprave in preskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode. Za potrebe naročnikov izdelamo hidrološke – hidravlične študije. Naše delo se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije vseh faz. Področja, kjer izvajamo našo dejavnost so:

Komunalna infrastruktura

priprava in preskrba s pitno vodo (vodovodni sistemi in tehnologija priprave pitne vode),

odvajanje in čiščenje odpadne vode (kanalizacijski sistemi in tehnologija čiščenja odpadne vode) in

izboljšanje odvodnje meteornih voda in izboljšanje poplavne varnosti znotraj urbaniziranih območji.

Izdelava matematičnih modelov

izdelava hidravličnih modelov vodovodnih sistemov,

izdelava 1-D in 2-D hidrološko-hidravlični modelov odvodnje in poplavne varnosti in

integracija rezultatov matematičnih modelov v GIS okolje.

Vodnogospodarske ureditve

izdelava opozorilnih kart poplavnih nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti,

urejanje vodotokov in povirij in

analiza vplivov hidrotehničnih objektov na poplavno varnost in analiza varnosti hidrotehničnih objektov.

Inženiring, svetovanje in strokovni elaborati

nadzor pri gradnji objektov,

izdelava investicijske dokumentacije,

revizije in/ali recenzije projektne dokumentacije,

presoja vplivov emisij na vode in

izdelava študij izvedljivosti, kot priloga k vlogi za pridobitev kohezijskih sredstev.

Poleg tega vam nudimo tudi svetovanje, razvoj in izvajanje storitev na področju geografskih informacijskih sistemov ter zajema in vzpostavitve georeferenciranih baz podatkov.

 

Kje smo?

Kje se nahajamo?

Hidrolab d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 33a
5290 Šempeter pri Gorici

PE Šempeter

Cesta Goriške fronte 84D
5290 Šempeter pri Gorici

gsm: +386(0)41 371 169

Naš urnik

ponedeljek - petek: 8:00 - 17:00
sobota, nedelja: zaprto